ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08 'УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ'АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ
(АВТОМАТИЗИРАНА ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА)

Вход

 
 
 


Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.